CÁC KHÓA HỌC KHAI GIẢNG THƯỜNG XUYÊN TẠI DNGVISUAL


3DSMAX, VRAY, PHOTOSHOP

VRAY, PHOTOSHOP

CORONA, PHOTOSHOP

Nội dung: Khóa học cung cấp đầy đủ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao liên quan đến 3Dsmax, Vray và Photoshop hậu kỳ chuyên sâu.

Đối tượng: Dành cho đối tượng chưa biết gì hoặc đối tượng đã từng học qua nhưng kiến thức chưa chắc chắn muốn học đầy đủ từ đầu đến cuối toàn bộ kiến thức chỉ trong 1 khóa học.

Thời lượng: 24 Buổi.


Nội dung: Khóa học cung cấp đầy đủ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao liên quan đến Vray và Photoshop hậu kỳ chuyên sâu.

Đối tượng: Dành cho đối tượng chưa biết gì hoặc đối tượng đã từng học qua nhưng kiến thức chưa chắc muốn học đầy đủ từ đầu đến cuối toàn bộ kiến thức chỉ trong 1 khóa học.

Thời lượng: 15 Buổi.


Nội dung: Khóa học cung cấp đầy đủ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao liên quan đến Corona Renderer và Photoshop hậu kỳ chuyên sâu.

Đối tượng: Dành cho đối tượng chưa biết gì hoặc đối tượng đã từng học qua nhưng kiến thức chưa chắ muốn học đầy đủ từ đầu đến cuối toàn bộ kiến thức chỉ trong 1 khóa học.

Thời lượng: 15 Buổi.

MỘT SỐ TÁC PHẨM NỔI BẬT CỦA HỌC VIÊN

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC